SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

Videogalerijas

 

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

Aktualitātes

 

NVA aicina darba devējus pieteikties subsidēto darba vietu izveidei

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina darba devēju pieteikumu pieņemšanu dalībai ESF projektā "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.1/15/I/001pasākumā "Pasākums noteiktām personu grupām", kas tiek īstenots Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros.

ES līdzfinansētā projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" īstenošanā var iesaistīties:

·         komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana),

·         pašnodarbinātās personas,

·         biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas).

 

Pieņemot darbā NVA reģistrēto bezdarbnieku, darba devējs no NVA saņems šādufinansiālu atbalstu:

·         dotāciju darba algai 50% apmērā no bezdarbnieka ikmēneša darba algas, taču dotācija nevar pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

·         dotāciju darba vadītāja atlīdzībai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra.

·         dotāciju VSAOI iemaksām, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti, un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās – asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs personām ar invaliditāti, vai, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais pasākumā nodarbināto skaits nepārsniedz 50 procentus no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita.

Finanšu atbalstu bezdarbnieku nodarbināšanai nodrošina 12 - 24 mēnešus.

Subsidētajās darba vietās nodarbinās bezdarbniekus, kuri bijuši bez darba vismaz gadu, kā arī bezdarbniekus, kuru vecums ir virs 55 gadiem.

Kā darba devējam pieteikties subsidēto darba vietu izveidei?

1. solis:

NVA mājaslapā jāatver pieteikuma forma.

2. solis:

Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.

3. solis:

Aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānots veidot darba vietu.

 NVA filiāle ne retāk kā reizi divos mēnešos organizē Aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam subsidēto darba vietu izveidi. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle paziņo darba devējam un pozitīvas atbildes gadījumā aicina slēgt līgumu par subsidētās darba vietas izveidi. 

 Papildu informāciju par pasākuma organizēšanu un prasībām pretendentiem var saņemt NVA Talsu filiālē K. Valdemāra ielā 2a, Talsos vai sazinoties ar pasākuma koordinējošo eksperti Lindu Zemīti  pa tel. 25685273, 63291709 vai e-pastā: linda.zemite@nva.gov.lv.

 

23.05.2016.

 

(C) MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2016