SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

Videogalerijas

 

 

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

Mērsraga centrs

Mērsraga estrāde

Mērsraga jahtu osta

 

Projekti

 

MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA

 

Reģ.Nr. 90009477521

Lielā iela 35, Mērsrags,

LV-3284

 

Konta nr. LV85UNLA0050016515414 

(LVL konts, SEB BANKA)

Konta nr. LV74HABA 0551030287614 

(LVL konts SWEDBANKA)


Ziedojumu konta nr. LV29UNLA0050016515452
AS SEB BANKA UNLALV2X

bullet

Dome

bullet

Kontakti

bullet

Domes sēžu protokoli

bullet

Pieņemšanas laiki

bullet

Iepirkumi

bullet

Saistošie noteikumi

bullet

Nolikumi

bullet

Projekti

bullet

Teritorijas plānošana

bullet

Detālplānojumi

bullet

Būvvalde

bullet

Publiskie pārskati

bullet

Domes un komitejas sēdes

bullet

Atalgojums

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 

Tiek plānoti jauni sociālie pakalpojumi un atbalsta iespējas Kurzemē

 

Kopš pagājušā gada nogales Latvijā ir uzsākts deinstucionalizācijas (DI) process ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. DI Kurzmē tiek īstenots ar ESF līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Projektu ievieš sadarbībā ar 22 partneriem – 19 Kurzemes pašvaldībām, tai skaitā Mērsraga pašvaldību, VSAC “Kurzeme” un 4 bērnu namiem. Projekta “Kurzeme visiem” finansējums un tā ietvaros atbalsts pašvaldībām un mērķgrupām būs pieejams līdz 2022. gadam.

 

16.03.2016. Kuldīgā notika visu DI virzībā Kurzemē iesaistīto partneru tikšanās, pulcējot 45 dalībniekus no Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Grobiņas, Kuldīgas, Liepājas, Mērsraga, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils pilsētas un Ventspils novada pašvaldībām, kuras pamatā pārstāvēja sociālo dienestu, bet līdzi darbojās arī citi pašvaldību darbinieki. No valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) "Kurzeme" piedalījās vadības pārstāvji un tā 6 filiāļu - Aizvīķi", "Dundaga", "Gudenieki", "Ilģi", "Liepāja", "Veģi”- darbinieki, bet bērnu aprūpes iestādes (BSAC) pārstāvēja vadība vai darbinieki no Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnu nama, Talsu novada Strazdes bērnu nama, Ventspils pilsētas sociālās aprūpes nama "Selga” un Ventspils novada bērnu nama "Stikli".  Līdzi darbojās arī Vaiņodes internātpamatskolas pārstāvis.

  /lasīt vairāk/ >>

22.03.2016

 

Ieviests projekts “Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Mērsraga novada ūdenstilpnēs”

 

Projekts “Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Mērsraga novada ūdenstilpnēs”, Id. Nr.2.28., tiek realizēts Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas, Zivju fonda ietvaros izsludinātā pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākums, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt zivju resursu aizsardzību no maluzvejniekiem, un saglabāt to ilgtspēju Mērsraga novada ūdenstilpnēs, kas ir ļoti iecienīta zvejas un makšķerēšanas vieta daudziem Mērsraga un visas Latvijas iedzīvotājiem.

Jau vairākus gadus Mērsraga novada pašvaldība nodrošina ālantu populācijas atjaunošanu Engures ezerā – 2012, 2013 un 2014 gadā, tika pavairoti un ezerā ielaisti kopumā - 20 700 zivju mazuļi. 2014.gadā Mērsraga novada pašvaldība nodrošināja Videonovērošanas kameru uzstādīšanu uz a/c Ķesterciems – Kolka tilta, lai tādējādi kontrolētu Mērsraga kanālā notiekošo un pēc iespējas operatīvāk aizturētu malu zvejniekus. Pašvaldības policijas pārstāvis veic novada ūdenstilpņu apsekošanu un konstatējot nelikumīgas zvejniecības gadījumus, sadarbojas ar zivju inspekciju un Valsts policiju, lai sauktu pie atbildības  nelikumīgās zvejas pārkāpējus. Tomēr, neskatoties uz pašvaldības veiktajiem pasākumiem licencētās nozvejas, zivju sugu pavairošanas un to resursu aizsardzības jomā, nākas sastapties ar maluzvejnieku veiktajām aktivitātēm, it sevišķi pavasaros – zivju nārsta laikā, kad regulāri tiek konstatēti un aizturēti nelikumīgie zvejotāji Mērsraga kanālā, Engures ezerā un Rīgas jūras līča piekrastē. Šāda neatļauta maluzvejnieku rīcība, ne tikai samazina zivju resursus, bet arī nodara nozīmīgus kaitējumus Mērsraga novada legālajiem zvejniekiem, kuri ir godprātīgi nokārtojuši visas nepieciešamās zvejas formalitātes.

Lai tiktu uzlabota zivju sugu aizsardzība un resursu saglabāšana Mērsraga novada ūdenstilpnēs, pašvaldība ar Zivju fonda atbalstu iegādājās jaunu kvadriciklu, kas nodrošinās operatīvu piekļuvi pie Mērsraga kanāla, Engures ezera un arī gar Rīgas jūras līča piekrasti, kas līdz šim bija apgrūtināta piekļūšanai ar pašvaldības operatīvo transportu, kā arī iegādājās jaunu tehnisko aprīkojumu – nakts redzamības ierīci, binokli, videokameru faktu fiksācijai un globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS), kas sekmēs pašvaldības darbu ūdenstilpņu apsekošanā, kontrolēšanā un malu zvejnieku aizturēšanā arī diennakts tumšajā laikā un naktīs. Projekta īstenošanas periods - 2015.gada maijs - oktobris.

        Projekta kopējās izmaksas sastāda 8241,59EUR, kas tiek finansētas no Zivju fonda līdzekļiem.

 

LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA

 ZIVJU FONDS

23.10.2015

Informācija par projekta “Publisko interneta punktu uzlabojumi un attīstība Mērsraga novadā” īstenošanu

 

2014.gada 15.oktobrī starp Mērsraga novada pašvaldību un Valsts un reģionālās attīstības aģentūru tika noslēgta vienošanās par projekta “Publisko interneta punktu uzlabojumi un attīstība Mērsraga novadā” projekta id. Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/060 ieviešanu.

Projekta mērķis – Attīstīt vidi ilgtspējīgai interneta pārklājuma zonas piekļuvei Mērsraga novadā, kas sekmēs novada iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinās to iekļaušanos sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos.

Projekta īstenošanas laikā Mērsraga novada pašvaldība sasniedza plānotos projekta rezultātus – tika izveidoti 11 publiskie interneta pieejas punkti - Mērsraga pagasta, Upesgrīvas ciema, Saieta namā “Mazvalteri”, Mērsragā - Bākas iela 56b (Stāvlaukums un skatu tornis pie jūras), Mērsraga novada Tautas namā -Lielā iela 25, Mērsraga invalīdu atbalsta centrā - Kadiķu iela 1, pirmsskolas izglītības iestādē “Dārta” - Lielā iela 3, Mērsraga novada Brīvā laika pavadīšanas centrā - Lielā iela 53, Mērsraga novada Pakalpojumu sniegšanas telpās - Dzintaru iela 1 - 9, Mērsraga estrādē “Jēgerleja” - Estrādes iela, Stāvlaukumā pie pirmsskolas izglītības iestādes “Dārta” - Lielā iela 3a pie lielceļa, Stāvlaukumā pie Mērsraga tilta - Lielā iela 62 un atpūtas vieta–ceļš uz skolu-stāvvieta-tūrisma objekts - Priežu iela 1-Skolas ielas krustojums.

Pilnveidoti 3 esošie publiskie interneta pieejas punkti – Informācijas centrā – Mērsragā, Zvejnieku iela 2, Mērsraga novada pašvaldības ēkā - Lielā iela 35 un Mērsraga vidusskolā - Skolas iela 8.

Projekta ietvaros ir iegādātas divas daudzfunkcionālās iekārtas un datorkomplekti ar atbilstošu programmatūru, kas uzstādīti un sekmīgi darbojas Upesgrīvas ciema  Saieta namā “Mazvalteri” un Mērsraga Informācijas centrā. Mērsraga novada iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja izmantot interneta pakalpojumus, kopēt nepieciešamos materiālus, izdrukāt krāsainas lapas, afišas un bildes, gan Saieta namā, gan Informācijas centra telpās. Piekļuve pie datortehnikas būs iespējama astoņas stundas dienā. Projekta īstenošanas rezultātā Mērsraga novada iedzīvotājiem ir iespēja izmantot interneta pakalpojums bez maksas jebkurā no novada teritorijas jaunizveidotajiem un pilnveidotajiem interneta punktiem.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8235,29 no kurām ERAF finansējums 85%, t.i. EUR 7000,00, valsts budžeta dotācija 2,25%, t.i. EUR 185,29 un pašvaldības līdzfinansējums 12,75%, t.i. EUR 1050,00.

_____________________________________________________________________________

PROJEKTU “PUBLISKO INTERNETA PUNKTU UZLABOJUMI UN ATTĪSTĪBA MĒRSRAGA NOVADĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros irMĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA

 

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību

 NODROŠINA valsts UN reģionālās attīstības AĢENTŪRA

 

27.06.2015

Informācija par projekta “Publisko interneta punktu uzlabojumi un attīstība Mērsraga novadā” ieviešanu

 

Mērsraga novada pašvaldība informē Mērsraga novada iedzīvotājus par projekta “Publisko interneta punktu uzlabojumi un attīstība Mērsraga novadā” projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/060 ieviešanu.

Laika periodā no 15.10.2014. līdz 01.04.2015. Mērsraga novada pašvaldība projekta ietvaros ir veikusi divu daudzfunkcionālo iekārtu un datorkomplektu ar atbilstošu programmatūru iegādi, kas uzstādīti un sekmīgi darbojas Upesgrīvas ciema  Saieta namā “Mazvalteri” un Mērsraga Informācijas centrā. Mērsraga novada iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja izmantot interneta pakalpojumus, kopēt nepieciešamos materiālus, izdrukāt krāsainas lapas, afišas un bildes, gan Saieta namā, gan Informācijas centra telpās. Piekļuve pie datortehnikas būs iespējama astoņas stundas dienā.

Projekta īstenošanas rezultātā, Mērsraga novada iedzīvotājiem būs iespēja izmantot interneta pakalpojums bez maksas jebkurā novada teritoriālajā apgabalā jaunizveidotajos un pilnveidotajos publiskā interneta pieejas punktos.

Projekts tiks īstenots Mērsraga novada teritorijā no 15.10.2014. līdz 30.06.2015.

01.04.2015

            Pabeigts Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes “Dārta” ēkas vienkāršotās renovācijas projekts

 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mērsraga novada PII “Dārta” ēkā”, Nr. KPFI-15.3/118 ir īstenots pilnībā.

2014.gada 3.septembrī starp Mērsraga novada pašvaldību un PS “Talsu statiskais spriegums” tika noslēgts būvdarbu līgums vienkāršotas renovācijas būvdarbu veikšanai Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes “Dārta” ēkā. Paveiktais darbs tika pieņemts un objekts nodots ekspluatācijā 2014.gada 27. novembrī. Būvdarbu būvuzraudzību saskaņā ar līgumu veica SIA „Campaign”.

Līguma īstenošanas laikā Mērsraga novada pašvaldība veica plānotās projekta aktivitātes – tika nomainīts jumta segums, siltināta un nokrāsota ēkas fasāde, veikta bēniņu pārseguma siltināšana un pirmā stāva grīdu sitināšana, renovēts ēkas cokols. Nomainīta apkures sistēma un pagraba durvis, kā arī telpu vecie dienas gaismas paneļi uz jaunu LED tipa apgaismojumu, lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi - siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes „Dārta” ēkas energoefektivitāti.

Projekta  kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,421046448kgCO2/EUR gadā; CO2 ietaupījums 29 173,90 kgCO2/gadā.

Šobrīd intensīvi tiek veikti pēdējie darbi dokumentu sagatavošanā, lai Mērsraga novada pašvaldība saņemtu noslēguma maksājumu no SIA Vides investīciju fonda. Projekta kopējās izmaksas ir 211 601,53 eiro, no kurām, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 69 289,03 eiro un Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 12 227,57 eiro.

_____________________________________________________________________

 PROJEKTU „KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI MĒRSRAGA NOVADA PII “DĀRTA” ĒKĀ” LĪDZFINANSĒ KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS     

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA sia vides investīciju fonDS 

22.01.2015

Paziņojums par būvdarbu pabeigšanu Mērsraga PII “Dārta” ēkā   

 

 Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Mērsraga novada PII “Dārta” ēkā”, projekta id. Nr. KPFI-15.3/118 ieviešanai Mērsraga novada pašvaldība ir noslēgusi ar PS “Talsu statiskais spriegums” līgumu par vienkāršotas renovācijas būvdarbu veikšanu Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes “Dārta” ēkā.

 Mērsraga novada pašvaldība informē, ka 2014.gada 27. novembrī tika pabeigti vienkāršotās renovācijas būvdarbi Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes “Dārta” ēkā pēc adreses  - Lielā iela 3, Mērsrags, Mērsraga novads.

 PS “Talsu statiskais spriegums” būvdarbu ietvaros ir paveikuši darbus pie pirmsskolas izglītības iestādes “Dārta” ēkas fasādes siltināšanas un krāsošanas, bēniņu siltināšanas un cokola renovācijas. Nomainīts ēkas jumta segums, renovēta apkures sistēma. Nomainīti vecie dienas gaismas paneļi rotaļutelpās un palīgtelpās uz jaunu LED tipa apgaismojumu.  

01.12.2014

Projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Benitas Zibinas ģimenes ārsta praksē, projekta id. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/043 ir īstenots pilnībā.

 

2014.gada 22.maijā starp ģimenes ārsti B. Zibinu un SIA „RBBC” /Reģ. nr.40103596851/ tika noslēgts būvdarbu līgums vienkāršotas renovācijas būvdarbu veikšanai Mērsraga ambulances telpās. Paveiktais darbs tika pieņemts un objekts nodots ekspluatācijā 2014.gada 9.jūlijā. Būvdarbu būvuzraudzību saskaņā ar līgumu veica SIA „Amber Building”.

 Līguma īstenošanas laikā ģimenes ārste B. Zibina sasniedza plānotos projekta rezultātus – tika iegādātas ārsta prakses nodrošināšanai nepieciešamās medicīniskās ierīces, iegādāta datortehnika – galda dators un monitors, daudzfunkcionālā iekārta un renovētas ģimenes ārsta prakses telpas – Kadiķu ielā 1, Mērsragā.

 /lasīt vairāk/ >>

19.11.2014

Paziņojums par projekta “Publisko interneta punktu uzlabojumi un attīstība Mērsraga novadā” uzsākšanu

2014.gada 15.oktobrī starp Mērsraga novada pašvaldību un Valsts un reģionālās attīstības aģentūru tika noslēgta vienošanās par projekta “Publisko interneta punktu uzlabojumi un attīstība Mērsraga novadā” projekta id. Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/060apstiprināšanu ar kopējām attiecināmajām izmaksām – EUR 8235,29 no kurām ERAF finansējums 85%, t.i. EUR 7000,00, valsts budžeta dotācija 2,25%, t.i. EUR 185,29 un pašvaldības līdzfinansējums 12,75%, t.i. EUR 1050,00.

Projekta mērķis – Attīstīt vidi ilgtspējīgai interneta pārklājuma zonas piekļuvei Mērsraga novadā, kas sekmēs novada iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, uzlabos iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinās to iekļaušanos sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos.

Projekta ietvaros plānots izveidot 11 jaunus un pilnveidot 3 esošus publiskos interneta pieejas punktus, no tiem 2 interneta pieejas punkti tiks aprīkoti ar jauniem  datorkomplektiem ar atbilstošu programmatūru un daudzfunkcionālām iekārtām.

Projekts tiks īstenots Mērsraga novada teritorijā no 15.10.2014. līdz 30.06.2015.

03.11.2014

Ieviests projekts "Zivju resursu aizsardzība Mērsraga kanālā"

 

 Mērsraga kanāls ir ļoti nozīmīga vieta Mērsraga novadā, kas nodrošina zivju migrāciju starp Rīgas jūras līci un Engures ezeru. Pavasara pirmsnārstu periodā daudzas zivju sugas – asari, raudas, plauži līdakas migrē no Rīgas Jūras līča uz nārstu Engures ezerā. Šajā laikā aktivizējas maluzvejnieki, kas dažādos veidos cenšas iegūt migrējošās zivis, un tādējādi nodara būtisku kaitējumu zivju resursiem. Jau vairākus gadus Mērsraga novada dome nodrošina ālantu populācijas atjaunošanu Engures ezerā – 2012 un 2013 gadā, tika pavairoti un ezerā ielaisti 10 700 zivju mazuļi. Mērsraga kanāls ir ūdenstece, kas nodrošina ālantu nārstu migrāciju uz Engures ezeru. Tā kā Mērsraga kanāls ir salīdzinoši šaurs un tam ir brīva pieeja, līdz ar to maluzvejnieki var īsā laikā un netraucēti iegūt migrējošās zivis.

Lai uzlabotu zivju resursu aizsardzības pasākumus Mērsraga novada ūdenstilpnēs, tika izvietotas video novēršanas kameras uz a/c Ķesterciems – Kolka tilta, kas nodrošinās iespēju nepārtraukti novērot Mērsraga kanālā un ostas akvatorijā notiekošo un sekmēs nelikumīgo makšķernieku aizturēšanu, kā arī nepieļaus maluzvejniecības tālāku uzplaukumu.

 /lasīt vairāk/ >>

 

27.10.2014

Projekts  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Mērsraga PII “Dārta” ēkā”, Id. Nr.KPFI-15.3/118

 

Mērsraga novada dome 2014. gada 30.jūnijā ir noslēgusi līgumu  ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „ Latvijas Vides investīciju fonds” par projekta  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mērsraga PII ‘’Dārta” ēkā” īstenošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:

·         Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 29 173,90 kg COgadā.

·         Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam vismaz 0,42 kg CO2 /euro.

Mērsraga novada pašvaldība 2014.gada 3.septembrī noslēdza Līgumu ar PS “Talsu statiskais spriegums” par vienkāršotas renovācijas būvdarbu veikšanu Pirmsskolas izglītības iestādes “Dārta” ēkā. Projekta ietvaros paredzēta ēkas fasādes siltināšana un krāsošana, jumta seguma nomaiņa, bēniņu un pirmā stāva grīdu siltināšana, cokola renovācija, apkures sistēmas renovācija un apgaismojuma nomaiņa. Saskaņā ar būvdarbu grafiku un noslēgo līgumu, būvdarbus plānots pabeigt līdz 2014.gada 30.novembrim. SIA „Campaign” veic projekta būvuzraudzību saskaņā ar noslēgtā Līguma nosacījumiem.

19.09.2014.

Pabeigts Mērsraga ambulances vienkāršotās renovācijas projekts

 

Projekts          “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksē, projekta id. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/042 ir īstenots pilnībā.

2014.gada 22.maijā starp ģimenes ārsti A. Lormani un SIA „RBBC” tika noslēgts būvdarbu līgums vienkāršotas renovācijas būvdarbu veikšanai Mērsraga ambulances telpās. Paveiktais darbs tika pieņemts un objekts nodots ekspluatācijā 2014.gada 5.jūnijā. Būvdarbu būvuzraudzību saskaņā ar līgumu veica SIA „Amber Building”.

 Līguma īstenošanas laikā ģimenes ārste A. Lormane sasniedza plānotos projekta rezultātus – tika iegādātas ārsta prakses nodrošināšanai nepieciešamās medicīniskās ierīces, iegādāta datortehnika – galda dators un monitors, daudzfunkcionālā iekārta un renovētas ģimenes ārsta prakses telpas – Kadiķu ielā 1, Mērsragā.

 Projekta mērķis ir sakārtot A. Lormanes ģimenes ārsta prakses infrastruktūru, tādējādi uzlabojot ģimenes ārsta pieejamību Mērsraga pagasta iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 10 132,34 , no kurām Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir EUR 8354,11, Mērsraga novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 1474,26 un Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir EUR 303,97.

____________________________________________________________________________________

PROJEKTU “PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA ANNEMARIJAS LORMANES ĢIMENES ĀRSTA PRAKSĒ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

 

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir ANNEMARIJAS LORMANES

ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE

 

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA

Ieguldījums Tavā nākotnē!

04.09.2014

Zivju resursu pavairošana Mērsraga novada ūdenstilpnēs

 

 Engures ezers ir nozīmīga aizsargājama dabas teritorija, gan zvejas un makšķerēšanas vieta Mērsraga novadā. Līdz pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumam, Engures ezers bija slavens ar savu lielo ālantu populāciju, kas pa Mērsraga kanālu migrēja uz Rīgas jūras līci un atpakaļ. Tomēr, nepilnīgas zvejas un makšķerēšanas kontroles rezultātā, un padziļinot Mērsraga ostu, astoņdesmito gadu beigās un deviņdesmito gadu pirmajā pusē ālantu populācija tika samazināta līdz minimumam un vairs nespēja dabīgi atjaunoties vēlamajā apjomā.  

 /lasīt vairāk/ >>

 

01.07.2014

Paziņojums par būvdarbu uzsākšanu Mērsraga ambulancē 

Projekta         “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksē, projekta id. Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/042 ieviešanai ģimenes ārste A. Lormane ir noslēgusi ar SIA „RBBC” /Reģ. Nr.40103596851/ būvdarbu līgumu par vienkāršotas renovācijas būvdarbu veikšanu Mērsraga ambulances telpās par būvdarbu kopējo cenu EUR 5939,68 bez PVN.

Projekta ietvaros būvuzraudzību veic SIA „Amber Building” /Reģ. Nr.41203038178/.

22.05.2014

21.05.2014

19.02.2014

19.02.2014

Mērsraga novada ambulancē realizē ES projektus

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”  apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” ietvaros, Mērsraga ambulancē tiek realizēts projekts  „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta praksē”, līguma Nr.3DP/3.1.5.11./10/ABA/VEC/042. Projekta kopējās izmaksas 7 430,03 LVL, ES fonda finansējuma apmērs 6 093, 83 LVL. Pašvaldības līdzfinansējums 15%.

Tāpat tiek realizēts arī projekts „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Benitas Zibinas ģimenes ārsta praksē”, līguma Nr.:3DP/3.1.5.11./10/ABA/VEC/043. Projekta kopējās izmaksas 14 070,11 LVL, ES fonda finansējuma apmērs 11 466,25 LVL. Pašvaldības līdzfinansējums 15%.

Projektu ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus primārās veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot ģimenes ārstu prakses telpu vienkāršotu renovāciju, kā arī paredzēts iegādāties ārstniecības procesu nodrošināšanai nepieciešamās medicīnas ierīces, aprīkojumu, datortehniku. Projektus paredzēts realizēt līdz nākošā gada beigām.

18.12.2013

Pabeigts Mērsraga vidusskolas vienkāršotās renovācijas projekts

 

 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mērsraga vidusskolas ēkā”, Nr. KPFI-15.1/91 ir īstenots pilnībā.

2013.gada 15.aprīlī starp Mērsraga novada pašvaldību un SIA „Trigone Būve” tika noslēgts būvdarbu līgums vienkāršotas renovācijas būvdarbu veikšanai Mērsraga vidusskolas ēkā. Paveiktais darbs tika pieņemts un objekts nodots ekspluatācijā 2013.gada 30.jūlijā. Būvdarbu autoruzraudzību saskaņā ar līgumu veica SIA „Energo Consult”, bet būvuzraudzību SIA „Amber Building”. 

 Līguma īstenošanas laikā Mērsraga novada pašvaldība sasniedza plānotos projekta rezultātus – siltināta un nokrāsota skolas ēkas fasāde 1960 m2, veikta bēniņu siltināšana  1553 m2 un cokola renovācija 259 m2. Nomainīta apkures sistēma un uzstādīti divi granulu apkures kurināmā katli ar silosu. Nomainīti vecie dienas gaismas paneļi mācību un palīgtelpās uz jaunu LED tipa apgaismojumu – 442 gab.    

 Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Mērsraga vidusskolas ēkas energoefektivitāti un uzstādot biomasas granulu katlus.

Šobrīd intensīvi tiek veikti pēdējie darbi dokumentu sagatavošanā, lai Mērsraga novada pašvaldība saņemtu noslēguma maksājumu no SIA Vides investīciju fonda. Projekta kopējās izmaksas ir 247 000,00 lati, no kuriem, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 185 000,00  lati un Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 62 000,00 lati.

 

 PROJEKTU „KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI MĒRSRAGA VIDUSSKOLAS ĒKĀ” LĪDZFINANSĒ KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS. 

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA sia vides investīciju fonDS.

 

28.10.2013.

Ezeri nākotnei

   

Projekts „Lakes for Future” („Ezeri nākotnei”), nr. LLIV-326, īsteno Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 2007. – 2013.gadam. Projekta ietvaros 19. –20. septembrī notika projekta partneru mācību vizīte Papē, Durbē un Liepājā. Galvenais mācību vizītes mērķis bija partneru starpā apmainīties ar ezeru apsaimniekošanas pieredzi un informāciju par pielietotajiem apsaimniekošanas modeļiem projektā iekļautajiem ezeriem. Vizītes laikā tika apmeklēts Papes, Durbes un Liepājas ezers, lai varētu iepazīties ar šo ezeru apsaimniekošanas metodēm un līdz šim paveikto. Kā viens no aktuālākajiem ezeru apsaimniekošanas veidiem tika minēta niedru biomasas izmantošanas koncepcija, kas ļauj ne tikai rūpēties par pašiem ezeriem, bet sniedz arī plašas izmantošanas iespējas.

Tāpat vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar sabiedriskā ezeru monitoringa rezultātiem. Kurzemes plānošanas reģions, uzsākot realizēt projektu  „Ezeri nākotnei”, kā vienu no projekta aktivitātēm izveidojis ezeru sabiedriskā monitoringa programmu. Tās mērķis ir iesaistīt sabiedrību pašvaldībai nepieciešamās vides informācijas vākšanā un apmācīt ieinteresētos iedzīvotājus praktisku ezeru apsaimniekošanas pasākumu veikšanai.

Projekta kopējās aktivitātes aptver teritoriju Kurzemes reģionā Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu un Panavežys apgabalus Lietuvā. Projekts ir vērsts uz ezeru, kā iekšējo ūdeņu resursu, kas ir svarīgi ilgtspējīgai attīstībai. Projekta vispārējais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu apsaimniekošanu un dabas resursu saglabāšanu ezeros un to baseinu apvidos Kurzemē un Lietuvas pārrobežu teritorijā un uzlabot vides pārvaldību un dabas aizsardzību ezeru teritorijās. Mērsraga novada pašvaldībā, projekta ietvaros, izstrādāts tehniskais projekts „Tehniskais projekts Engures ezera hidroloģiskā režīma uzlabošanai projekta „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros, „Putnu salas” Engures ezerā, natura 2000 teritorijā.”

 

17.10.2013.

Paziņojums par būvdarbu pabeigšanu Mērsraga vidusskolas ēkā 

 

Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mērsraga vidusskolas ēkā”, projekta id. Nr. KPFI-15.1/91 ieviešanai Mērsraga novada pašvaldība ir noslēgusi ar SIA „Trigone Būve” līgumu par vienkāršotas renovācijas būvdarbu veikšanu Mērsraga vidusskolas ēkā.

 Mērsraga novada pašvaldība informē, ka 2013.gada 30.jūlijā tika pabeigti vienkāršotās renovācijas būvdarbi Mērsraga vidusskolas ēkā pēc adreses  - Skolas iela 8, Mērsrags, Mērsraga novads.

 SIA „Trigone Būve” būvdarbu ietvaros ir veikusi darbus pie skolas ēkas fasādes siltināšanas un krāsošanas, bēniņu siltināšanas un cokola renovācijas. Nomainīta apkures sistēma un uzstādīti divi granulu apkures kurināmā katli ar silosu. Nomainīti vecie dienas gaismas paneļi mācību un palīgtelpās uz jaunu LED tipa apgaismojumu.    

06.08.2013.

 

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

 

Mērsraga novada pašvaldība paziņo, ka iepirkumā „Atpūtas ielas rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2013/7 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) programmas pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanas”” ietvaros, iepirkuma komisija ar 2013.gada 29.aprīļa lēmumu: nolemj līgumu slēgt ar pretendentu SIA „AMG Grupa”, kura finanšu piedāvājuma summa ir 17 871,72 lati bez PVN.

29.04.2013.

 

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM 

 

Mērsraga novada pašvaldība paziņo, ka iepirkumā „Dzintaru ielas rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2013/6 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) programmas pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanas”” ietvaros, iepirkuma komisija ar 2013.gada 29.aprīļa lēmumu: nolemj līgumu slēgt ar pretendentu SIA „RB Klans”, kura finanšu piedāvājuma summa ir 9 098,59 lati bez PVN.

29.04.2013.

 

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM 

 

Mērsraga novada pašvaldība paziņo, ka iepirkumā „Trotuāra izbūve Skolas ielā” iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2013/5 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) programmas pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanas”” ietvaros, iepirkuma komisija ar 2013.gada 29.aprīļa lēmumu: nolemj līgumu slēgt ar pretendentu SIA „AMG Grupa”, kura finanšu piedāvājuma summa ir 18 269,40 lati bez PVN.

29.04.2013.

 

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

 

Mērsraga novada pašvaldība paziņo, ka iepirkumā „Saieta nama rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas Nr. MNP 2013/4 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) programmas pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanas”” ietvaros, iepirkuma komisija ar 2013.gada 29.aprīļa lēmumu: nolemj līgumu slēgt ar pretendentu SIA „Trigone Būve”, kura finanšu piedāvājuma summa ir 21 435,74 lati bez PVN.

29.04.2013.

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem 

 

Mērsraga novada pašvaldības veiktajā iepirkumā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Mērsraga vidusskolas ēkā”, i.d. Nr.: MNP 2013/01, ar iepirkuma komisijas 2013.gada 26.marta lēmumu par uzvarētāju ir atzīta SIA „Trigone Būve”, reģistrācijas nr.40103571364, adrese: Augšzemes ielā 7-6, Rīga, un piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu par būvdarbu kopējo cenu Ls 185 938.70 bez PVN.

04.04.2013.

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Mērsraga vidusskolas ēkā

     

Mērsraga novada dome 2012. gada 28. decembrī ir noslēgusi līgumu  ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un SIA „ Latvijas Vides investīciju fonds” (LVIF) par projekta  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Mērsraga vidusskolas ēkā” īstenošanu./lasīt vairāk/ >>

20.02.2013.

 

 

Mērsraga novadā tiks realizēti vairāki LEADER projekti

 

Mērsraga novada pašvaldība šā gada jūnijā startēja Eiropas Zivsaimniecības fondu izsludinātajos projektu konkursos, iesniedzot 10 projektus, no kuriem novembrī tika apstiprināti seši. Tas nozīmē, ka 2013.gads Mērsraga novadā būs ļoti darbīgs, jo būs jārealizē šie seši projekti.

Jau pavasarī varēs uzsākt darbus, lai sakārtotu Dzintaru ielu. Blakus Bērnu un jauniešu atpūtas laukumam tiks izveidota bruģēta gājēju iela, izvietotas laternas, sakārtoti un regulēti akas vāki, izveidotas nobrauktuves un uzstādītas ceļas zīmes. Pārvietošanās pa Dzintaru ielu būs daudz vieglāka un patīkamāka.

Man, kā projektu vadītājai, ir ļoti liels prieks, ka vasaras sākumā varēsim uzsākt darbus pie Skolas ielas trotuāra izbūves. Vecāki, bērnus sūtīt uz skolu būs droši! J Sākot no Ozola ielas līdz pat Mērsraga vidusskolai tiks izbūvēts metru plats trotuārs, pa kuru bērnu droši varēs iet uz skolu un nākt mājās.

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta iesniegumu, kurš paredz rekonstruēt Atpūtas ielu Mērsraga ciema centrā. Atpūtas iela atrodas pretī pagastmājai un ved lejā uz jūras pusi. Pa šo ielu būs iespējams nokļūt līdz piejūras pļavām, pludmalei. Iela tiks asfaltēta, tai blakus tiks izveidots trotuārs un uzstādīts apgaismojums. Šī iela pēc rekonstrukcijas atgādinās mazu promenādi...

Šajā projektu konkursa kārtā apstiprināts tiks projekta iesniegums, kur ir paredzēts Upesgrīvas „Mazvalteros” izveidot Saieta namu. Esošo ēku rekonstruēs, kas nozīmē, ka ēku siltinās, uzklās jaunu jumtu,  tiks ielikti jauni logi, durvis. Iekšdarbus būs jāveic saviem spēkiem, bet rezultātā Upesgrīvas iedzīvotājiem būs sava pulcēšanās, tikšanās vieta.

Kā jau visi ir pamanījuši, Mērsraga ciema centrā notiek būvniecības darbi, tiek būvēts jaunais Mērsraga Informācijas centrs. Ar skaistu ēku pašā ciema centrā nepietiek, vajag arī sakārtot apkārtni, tad nu šīs jaunbūves priekšā nākamvasar tiks veidots skvērs. Plānots izveidot bruģētus celiņus, veikt teritorijas apzaļumošanu ar dekoratīviem stādījumiem, izvietot laternas un ierīkot strūklaku. Ļoti ceru, ka šī labiekārtotā teritorija būs iemīļota vieta Mērsraga novada iedzīvotājiem un arī viesiem. 

Un nobeigumā vēlos minēt vēl vienu projektu, kas jau ir apstiprināts un nākamgad tiks realizēts, - skatu torņu būvniecība. Atkal piejūras pļavā pie brīvdabas estrādes „Jēgerleja” un pie Engures ezera būs skatu torņi. Skatu torņi ir ļoti pieprasīts apskates objekts gan pašiem Mērsraga iedzīvotājiem, gan arī viesiem.

Lai labie darbi mūs nebaida, bet attīsta un pilnveido!

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Kreicberga

LEADER projektu vadītāja 

04.12.2012

 

Liek pamatus nākotnes projektu investīcijām Mērsraga novadā

 

   Projekts „Lakes for Future” („Ezeri nākotnei”) ir projekts, kā īstenošana notiek Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa 2007. – 2013.gadam ietvaros. Šī gada 7. un 8. novembrī Mērsraga novada domes priekšsēdētājs kā uzraudzības komitejas pārstāvis piedalījās Latvijas Lietuvas pārrobežu programmas LATLIT projektu atskaites konferencē, kas norisinājās Žemaitijas nacionālajā dabas parkā. Mērsraga novads un vēl 12 partneri no Latvijas un Lietuvas kopā realizē projektu „Lakes for future”. Projekta kopējā summa ir 1162314.49 EUR. Mērsraga novads šī projekta ietvaros izstrādā tehnisko projektu Engures ezera sakārtošanai, tajā skaitā arī ezera gultnes attīrīšanai un padziļināšanai. Šajā konferencē piedalījās dažādi augsta līmeņa speciālisti no abām valstīm. Pēc L. Karlsona iniciatīvas nākošajam plānošanas periodam tika iestrādāts priekšlikums finansēt šo darbu veikšanu ezeros. Par to galējā vienošanās vēl būs jāpanāk starpvaldību līmenī, ko arī tuvākajā laikā centīsimies paveikt. Kā sacīja  L. Karlsons: „ Būsim kopīgi „saražojuši” dokumentu bāzi un ir īstais laiks veikt tiešās projektu investīcijas ezera atjaunošanā!”

 

 

20.11.2012.

Paziņojums par iepirkumu

 

„Tehniskā projekta izstrāde Engures ezera hidroloģiskā režīma uzlabošanai projekta

"Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā" ietvaros”

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: MNP 2012/8

Pasūtītājs: Mērsraga novada pašvaldība

 

 

 

Atklāta konkursa nolikums *doc

Projektēšanas uzdevums *doc

Plānošanas un arhitektūras uzdevums *pdf

 

 

 

 

14.11.2012.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Mērsraga ciema ūdensvada un kanalizācijas sistēmu

būvniecības darbi turpinās

 

SIA „Mērsraga ūdens” turpina realizēt aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros uzsākto Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā, 2.kārtas” Nr.3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/094/027 realizāciju.

               Jau ir izbūvēta kanalizācijas sistēma Dzintaru ielā. Pašreiz darbi tiek veikti Paparžu ielā. Tur izbūvēti jau 69 m ūdensvada un kanalizācijas trašu - darbi turpinās. lasīt vairāk/ >>

 

 

15.10.2012.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

„Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā, 2.kārta”

Aktualitātes

 

SIA „Mērsraga ūdens” aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros septembrī ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā, 2.kārta” Nr.3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/094/027 realizāciju.

Darbi uzsākti Dzintaru ielā, nākamā iela, kurā paredzēts veikt ūdens un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas darbus, būs Ozolu iela. lasīt vairāk/ >>

 

25.09.2012.

Mērsraga novads realizē Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektu

 

Mērsraga novada pašvaldība realizē  Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektu "Cross Border Cooperation for Sustainable Management of Lake Areas in Kurzeme and Lithuania" (pārrobežu sadarbība Kurzemes un Lietuvas ezeru ilgtspējīgai pārvaldīšanai). Šajā projektā kopā startē 12 parteri, 8 no Latvijas un 4 no Lietuvas. Projekta beigu termiņš 2014.gada februāris.

Mērsraga pašvaldība šī pārrobežu projekta ietvaros realizē projektu ar nosaukums "Engures ezera hidroloģiskā režīma uzlabošana Mērsraga novada teritorijā" lasīt vairāk/ >>

02.08.2012.

   Biedrībā „Talsu rajona partnerība” laika posmā no 18.maija līdz 18.jūnijam bija iespēja iesniegt projektu pieteikumus Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) 4.prioritārā virziena pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. Šajā kārtā EZF programmā saņēmām 49 projektu pieteikumus.

Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) 4.prioritārā virziena mērķis ir veicināt maza mēroga infrastruktūras, kā arī ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu un dažādot nodarbošanās iespējas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību.

 /lasīt vairāk/ >>

28.06.2012

 

  

LEADER projektu ELFLA (lauku) programmas ceturtā kārta

Biedrībā Talsu rajona partnerība” ir noslēgusies  ceturtās kārtas LEADER projektu iesniegumu pieņemšana ELFLA un EZF programmās.

Šis ir IV projektu konkurss ELFLA  pasākumos „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un  „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

 /lasīt vairāk/ >>

28.06.2012

 

 

Nolikums

Tehniskā specifikācija

 

25.06.2012. 

Mērsraga novada pašvaldība izsludina, atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 81.pantam, iepirkumu „Informācijas centra vienkāršotā rekonstrukcija”.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: MNP 2012/4 EZF

Pasūtītājs: Mērsraga novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009477521, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284

Kontaktpersona: projekta vadītāja Agnese Kreicberga, tālrunis: 63237704; 26572494; e-pasts: infocentrs@mersrags.lv

Iepirkuma priekšmets: Būvniecības darbi atbilstoši tehniskajai specifikācijai un tehniskajam projektam

Iepirkuma nolikumu var saņemt: http://www.mersrags.lv vai elektroniski rakstot uz e-pastu: infocentrs@mersrags.lv

Piedāvājumi jāiesniedz: darba dienās Pr. - C. 8:00-17:15; Pk. 8:00-16:00 iepriekšminētajā adresē līdz 15.06.2012. plkst. 12:00

Iepirkuma „Informācijas centra vienkāršotā rekonstrukcija” nolikums.

Tehniskās specifikācijas.

 

 

04.06.2012


 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

30.04.2012.

ZIŅA PRESEI

 

Mērsraga novada pašvaldība informē, ka šā gada 3. maijā notiek projekta „Mērsraga novada izaugsme Eiropas Savienības projektu sagatavošanā” (vienošanās Nr. 1DP/15.2.2.3/11/APIA/SIF/024/47) noslēguma konference. Konferencē uzaicināti piedalīties visi novada pašvaldības darbinieki, kas iesaistījās projekta aktivitātēs, kā arī lektori un pētnieki, kas darbojās projekta pasākumu ietvaros. Aicinām arī Jūs piedalīties konferencē un atspoguļot tās norisi.

Sabiedrības integrācijas fonda trešās atklātās projektu iesniegumu atlases darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" ietvaros Mērsraga novada pašvaldības darbinieki tika apmācīti Eiropas Savienības (ES) fondu projektu rakstīšanā un sagatavošanā. Projekta īstenošana tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Projekta mērķis – paaugstināt pašvaldības  darbinieku praktiskās zināšanas par ES projektu norisi, lai novada iestāžu darbinieki ir spējīgi apgūt ES fondu līdzekļus un līdzdarboties Mērsraga novada attīstībā. Projekta gaitā tika izstrādāts pētījums par prioritātēm ES fondu apguvē Mērsraga novadā, kā arī tika izveidota rokasgrāmata projektu rakstītājiem.

Projekta gaitā tika piesaistīti speciālisti un konsultanti darbinieku apmācīšanai un kvalifikācijas celšanai, tādējādi panākot aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

Konferences norises vieta un laiks: 9.30-15.00 konferenču zāle „Vētrasputns”, Ozolu iela 10, Mērsrags, Mērsraga nov., LV-3284

Ja vēlaties pieteikt dalību pasākumā, lūdzam sazināties ar Mērsraga novada Domes izpilddirektoru Verneru Veržbilovski, tel.63237700, mob.26404025, e-pasts: verners.verzbilovskis@mersrags.lv

Informācija paredzēta nosūtīšanai plašsaziņas līdzekļiem un NVO.

 

30.04.2012


 

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas III kārtu Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam 401. pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no

2012.gada 18.maija līdz 2012.gada 18. jūnijam

III  kārtā pieejamais publiskais finansējums ir Ls 772 632.34

 

 /lasīt vairāk/ >>

17.04.2012

"Talsu rajona partnerība" izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa IV kārtu Lauku attīstības programmas 411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

 

Projekta iesniegumus pieņems no 2012. gada 18. maija līdz 2012. gada 18. jūnijam.

IV kārtas ietvaros pieejamais finansējums  Ls 334 759,71.

 

Finansējuma sadalījums pa rīcībām:

413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

/lasīt vairāk/ >>

17.04.2012

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA

„Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā, 2.kārta”

GAITU

 

SIA „Mērsraga ūdens” aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" ietvaros ir piesaistījusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības Projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Mērsraga pagasta Mērsraga ciemā, 2.kārta” Nr.3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/094/027 .

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 9.mēneši. (12.2011-09.2012.)

 Ar SIA „Firma L4”ir noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi, kā ietvaros ir paredzēts izbūvēt asenizācijas transporta savākto notekūdeņu pieņemšanas aku, rekonstruēt (~1420m), un paplašināt (~1030 m) ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu (~2270 m) Ozolu, Ceriņu, Vēju, Paparžu, Lazdu ielās. Paredzēts izbūvēt divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas - Ozolu un Paparžu ielās. Projekts tiks uzsākts realizēt jau tuvākajā laikā.

21.03.2012.

Biedrība “Talsu rajona partnerība “

29. februārī, 2012. pl 10.00 Mērsragā, Ostas biznesa centrā, Lielā ielā 62

Rīko semināru

Aktuālā informācija par MK noteikumiem, projektu pieteikumu veidlapām, grozījumiem

Vietējā attīstības stratēģijā

 

Darba kārtība

21.02.2012.

Jau vasarā Mērsraga novadā varēsim izvietot norādes

 

Mērsraga novada pašvaldībai apstiprināts projekta Nr. 111-08-LL18-L413205-000004 „Norāžu un informatīvo stendu izveide Mērsraga novadā” iesniegums, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 2012.gada 31.oktobris. Šajā laikā visā Mērsraga novadā tiks izvietotas norādes uz dažādiem tūrisma, pakalpojumu, pašvaldību objektiem. Projekta ietvaros plānots izvietot Mērsraga ciemā 3 norāžu stabus ar vairākām norāžu plāksnēm uz viena staba. Upesgrīvas ciemā tiks izvietotas 6 ceļa zīmes. Pavisam Mērsraga novadā tiks izvietotas 4 informatīvie tūrisma stendi ar Mērsraga novadi karti (3 – Mērsragā, 1 – Upesgrīvā). Projekts tiks uzsākts realizēt jau tuvākajā laikā, lai līdz tūrisma sezonas sākumam Mērsraga novada viesiem būtu viegli atrodamas iestādes, objekti, pakalpojumi.

                                                                                     Informāciju sagatavoja:

Agnese Kreicberga

Mērsraga Informācijas centra vadītāja

20.02.2012.

 

Lai cik dīvaini arī nebūtu ...

 

Jā... Lai cik arī dīvaini nebūtu, bet izskatās, ka esam nedaudz sabijušies no iespējām, kas dod mums iespēju augt un attīstīties. Vai tas ir līdzfinansējums, vai negribēšana, vai nesaprašana, vai kas cits, bet.... tur, kur ir iespēja saņemt ES naudu, nav īsti pretendentu, kam šo naudu piešķirt. Bet labi, ne jau par to ir stāsts...

Pagājušā gada novembris bija mēnesis, kas deva iespēju piedalīties Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atklāta projektu iesniegumu konkursā. Kopumā uz Eiropas Zivsaimniecības fonda piedāvātajām aktivitātēm tika iesniegti 44 projekti, kas nebūt nav maz /lasīt vairāk/ >>

01.02.2012

Mērsragā būs jauns Informācijas centrs

 

Mērsraga novada pašvaldībai apstiprināts projekta Nr. 11-08-LL18-L413201-000005 „Informācijas centra vienkāršotā rekonstrukcija” iesniegums, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 2012.gada 31.decembris. Šajā laikā ēka, kas atrodas Mērsragā, Zvejnieku ielā 2, tiks pārveidota par Informācijas centru un laukums pie tās par Mērsraga ciema galveno centru un tūristu atpūtas vietu. Ēkai tiks renovētas sienas un pilnībā nomainīts jumts. Iekštelpās tiks izveidots informācijas centrs un iespējams arī izstāžu zāle. 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Kreicberga

Mērsraga Informācijas centra vadītāja

21.01.2012.

Zaļā gaisma rotaļu pilsētiņai!

 

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir apstiprinājis projekta Nr. 11-08-LL18-L413203-000001 „Bērnu un jauniešu atpūtas laukuma izveide” iesniegums, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Projekts tiks realizēts Mērsragā, Dzintaru ielā 5, kur šobrīd atrodas smilšu laukums un viens rotaļu komplekss. Rotaļu pilsētiņā tiks izvietotas šūpoles, vingrošanas komplekss, rotaļu komplekss, tīklu piramīda, atsperes šūpoles, smilšu kaste un skrituļošanas rampa. Papildus laukuma labiekārtošanai tiks izvietotas vairākas atkritumu urnas un soliņi.

Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 2012.gada 31.oktobris.

Informāciju sagatavoja:

Agnese Kreicberga

Mērsraga Informācijas centra vadītāja

21.01.2012.

2011

Mērsraga invalīdu atbalsta centram apstiprināts jauns projekts Nr. 11-08-LL18-L413102-000007 „Mērsraga invalīdu atbalsta centra darbības paplašināšana”. Atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekts finansēts ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu.

Projekts tiks realizēts 2012.gada. 

Daiga Skvorcova

Projekta vadītāja

21.12.2011.

 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Mērsraga novada izaugsme Eiropas Savienības projektu sagatavošanai

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Mērsraga novada izaugsme Eiropas Savienības projektu sagatavošanai” (projekta identifikācijas Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/024) ietvaros tiek izsludinātas vakance uz šādiem amatiem (darba pieredze ES fondu u.c. projektos tiks uzskatīta par priekšrocību):

1) Apmācību vadītājs (1 vakance);

2) Semināra darba grupu moderators (3 vakances).

Ar pretendentiem izvirzītajām kvalifikācijas prasmēm un pienākumiem detalizēti varat iepazīties Mērsraga novada pašvaldībā. Kontakti: Mērsraga novada Domes izpilddirektors Verners Veržbilovskis, tel.63237700, 26404025

e-pasts: verners.verzbilovskis@mersrags.lv

25.11.2011

------------------------------------------------------------------------------------------------------

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Mērsraga novada izaugsme Eiropas Savienības projektu sagatavošanai

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Mērsraga novada izaugsme Eiropas Savienības projektu sagatavošanai” (projekta identifikācijas Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/024) ietvaros tiek izsludinātas vakance uz šādiem amatiem (darba pieredze ES fondu u.c. projektos tiks uzskatīta par priekšrocību):

1) Vadošais pētnieks;

2) Pētnieks

Ar pretendentiem izvirzītajām kvalifikācijas prasmēm un pienākumiem detalizēti varat iepazīties Mērsraga novada pašvaldībā. Kontakti: Mērsraga novada Domes izpilddirektors Verners Veržbilovskis, tel.63237700, 26404025

e-pasts: verners.verzbilovskis@mersrags.lv

14.11.2011

------------------------------------------------------------------------------------------------------

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Mērsraga novada izaugsme Eiropas Savienības projektu sagatavošanai

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Mērsraga novada izaugsme Eiropas Savienības projektu sagatavošanai” (projekta identifikācijas Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/024) ietvaros tiek izsludinātas cenu aptauja par šādu pakalpojumu sniegšanu:

Tāfeļu iegāde;

Kancelejas preču iegāde;

Kafijas pauzes;

Telpu noma apmācībām;

Telpu noma prezentācijai ar videoprojektoru;

Telpu noma projekta noslēguma konferencei (aprīkota ar videoprojektoru);

Videoprojekcijas ekrāna noma;

Videoprojektora noma;

Datoru noma;

Projektu rokasgrāmatas izstrāde.

Ar cenu aptaujā izvirzītajām prasībām detalizēti varat iepazīties Mērsraga novada pašvaldībā. Kontakti: Mērsraga novada Domes izpilddirektors Verners Veržbilovskis, tel.63237700, 26404025

e-pasts: verners.verzbilovskis@mersrags.lv

14.11.2011

------------------------------------------------------------------------------------------------------

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Mērsrags uzsāk Sabiedrības integrācijas fonda projekta realizāciju

 

Sabiedrības integrācijas fonda 2011.gada 23.septembrī izsludinātās trešās atklātās projektu iesniegumu atlases darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" ietvaros, Mērsraga novada domes darbinieki tiks apmācīti un trenēti Eiropas Savienības (ES) fondu projektu rakstīšanā un sagatavošanā, kā arī realizēšanā  /lasīt vairāk/ >>

10.11.2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Mērsraga novada izaugsme Eiropas Savienības projektu sagatavošanai

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Mērsraga novada izaugsme Eiropas Savienības projektu sagatavošanai” (projekta identifikācijas Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/024) ietvaros tiek izsludinātas vakances uz šādiem projekta administratīvā personāla amatiem (darba pieredze ES fondu u.c. projektos tiks uzskatīta par priekšrocību):

1) Projekta vadītājs;

2) Projekta grāmatvedis.

Ar pretendentiem izvirzītajām kvalifikācijas prasmēm un pienākumiem detalizēti varat iepazīties Mērsraga novada pašvaldībā. Kontakti: Mērsraga novada Domes izpilddirektors Verners Veržbilovskis, tel.63237700, 26404025

e-pasts: verners.verzbilovskis@mersrags.lv

01.11.2011

 

Mērsragā pabeigts starptautisks tūrisma projekts Baylink

 

   Mērsraga ostas pārvalde un partneri ir sekmīgi realizējuši Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu Baylink. Projekts BayLink tiek īstenots triju mazo ostu starpā - Mērsraga, Ringsu ostas Roņu salā un Romasāres ostas Sāmsalā, kuras ieguvušas atbalstu padziļināšanas un labiekārtošanas darbiem, lai piemērotu apstākļus regulārai nelielu pasažieru kuģīšu satiksmei starp Mērsragu, Roņu salu un Sāremā salu /lasīt vairāk/ >>

31.10.2011

 

Mērsradznieki iesaistās Eiropas integrācijas procesā!


 Starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC Eiropas struktūrfondu „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2007.-2013. gadam ietvaros, šā gada novembrī, Itālijas pilsētā Tricese, notiks viena no Eiropas Savienības dalībvalstu konferencēm, kas ilgs trīs dienas.
Programma tiek finansēta no ERAF līdzekļiem  /lasīt vairāk/ >>

31.10.2011.

Lielās Talkas organizatori izsludina Pagalmu konkursu

Turpinot aizsāktās tradīcijas, jau trešo gadu pēc kārtas Lielās Talkas organizatori aicina ikvienu Latvijas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju piedalīties Lielās Talkas Pagalmu konkursā un iesūtīt informāciju par savu pagalmu, kam nepieciešami uzlabojumi  /lasīt vairāk/ >>

28.09.2011

Bākas un Ezera ielas rekonstrukcijas projekts /lasīt vairāk/ >>

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, līgums Nr.11-08-L32100-000053.

 

 

Darbi ir pabeigti !

 

Š.g. 12.jūlijā noslēdzās LEADER projekts Nr. 10-08-LL18-L413201-000002 "Siltas. jaukas telpas". Projekta gaitā Mērsraga invalīdu atbalsta centra Ambulances ēkas daļās (telpas Nr.9, Nr.10, Nr.11) tika nomainīts jumta segums un veikta ēkas fasādes siltināšana un krāsošana.  Šis projekts tika realizēts ciešā sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu, Mērsraga invalīdu atbalsta centru un Mērsraga novada pašvaldību. Darbu veica SIA :VILPER ļoti īsā laikā un kvalitatīvi.

Daiga Skvorco
14.07.2011

       MĒRSRAGA INVALĪDU ATBALSTA CENTRS  īsteno  LEADER projektu  Nr. 10-08-LL18-L413201-000002 „Siltas, jaukas telpas”. Atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekts finansēts ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu un Mērsraga novada pašvaldības līdzfinansējumu biedrībām. Projekta izmaksa -9520,07LVL.

  Projekta gaitā paredzēts veikt šādus darbu Mērsraga invalīdu atbalsta centra Ambulances ēkas daļās (telpas Nr.9, Nr.10, Nr.11) tiks nomainīts jumta segums un ēkas fasādes siltināšana., krāsošana.

 Daiga Skvorcova

Projektu koordinatore

31.05.2011

Mērsrags pārstāvēs Latvijas Valsti Eiropas līmeņa projektā

  Šī gada maijā ir apstiprināts starptautiskais projekts „ E – GUESS”. Šajā projektā piedalās tādas valstis kā Itālija, Latvija, Spānija, Grieķija, Kipra, Bulgārija, Rumānija, Polija, Horvātija un citas. Latviju šajā projektā pārstāvēs Mērsrags /lasīt vairāk/ >>

 

Andris Klēvers

Mērsraga novada domes preses sekretārs

27.05.2011.

 Mērsraga novada pašvaldība š.g.martā Lautku Atbalsta Dienestā iesniedza projektu par Zivju krājumu atjaunošanu Engures ezerā. Projekta ietvaros paredzēts papildināt vērtīgo zivju – līdaku un ālantu krājumus Engures ezerā, kas ir ļoti iecienīta makšķerēšanas vieta daudziem Latvijas makšķerniekiem, nozīmīgs rūpnieciskās zvejas objekts vietējām pašvaldībām un nozīmīga aizsargājamā dabas teritorija.

 2011.gada 6.aprīlī, Zivju fonda padome pieņēma lēmumu atbalstīt 10000 gab ālantu mazuļu iegādi, par summu 1830,00 Ls.

Izpilddirektors V.Veržbilovskis

31.05.2011

Informācija projektu iesniedzējiem !!!

2011.gada 27.aprīlī Talsos notika Biedrības „Talsu rajona partnerība” un sadarbības partneru EZF Rīcības programmas padomes sēde. Sēdē tika izskatīti vairāki jautājumi, kas skar tieši Talsu rajona partnerības EZF Rīcības programmas padomes darbu /lasīt vairāk/ >>

Mērsraga Informācijas centra

vadītāja Agnese Kreicberga

16.05.2011

Mērsragā attīsta sadarbību ar Lietuvu kopējos projektos

 

 Mērsraga novada dome sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju un Lietuvas partneriem  pagājušajā nedēļā sagatavoja un iesniedza izvērtēšanai Lietuvas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Lakes for future” (tulk.: Ezeri nākotnei).

  Ja projektu apstiprinās, Mērsraga novadam tiks finansēta tehniskā projekta un citas nepieciešamās dokumentācijas izstrāde Engures ezera gultnes attīrīšanai un rakšanai, kā arī niedru izpļaušanai. Kopā projektā piedalās  12 partneri, no tiem – 8 Latvijā un 4 Lietuvā. Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir 1 162 314,49 EUR, no tā ERAF finansējums 987 967,32.

 „Šī projekta atbalstīšana ilgtermiņā Engures ezeram dos iespēju atgūt izskatu, kāds tam bija „vecajos, labajos laikos”. Ieguvēji  būs gan dabas draugi – attīstīsies zivju un putnu dzīves vide, gan arī dabas tūrisma mīļotāji, jo ezers kļūs arī par pievilcīgu tūrisma objektu” – komentē Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons.

Sagatavoja Andris Klēvers

Mērsraga novada domes preses sekretārs.

13.05.2011.

Pirmais tūrisma projekts šogad

  Aprīļa beigās SIA ADA, sadarbojoties ar SIA Mērsraga Terminālis un Mērsraga novada domi Lauku atbalsta dienestā izvērtēšanai iesniedza projektu programmā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.  Ja viss mums izdosies un projektu apstiprinās, tad mēs tiksim pie bruģēta gājēju celiņa līdz pašai jūrai Mērsraga centrā.  Gar celiņa malām ir paredzēti soliņi atpūtniekiem un informācijas stendi tūristiem un ciemiņiem. Bez tam projektā paredzēta arī bērnu laukuma izbūve pie jahtu centra.

  Ir ļoti liels prieks, ka Mērsragā strādā uzņēmumi, kuri nopelnīto iegulda kopējā Novada labklājības veicināšanā. Turēsim īkšķus, lai šis projekts mūsējiem tiek apstiprināts.

Andris Klēvers.

Mērsraga novada domes preses sekretārs.

04.05.2011.

 

 

MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2015