SākumsNovada pašvaldībaMērsraga novadsMērsraga avīzeIestādesIzglītībaKultūraSportsTūrisms

Aktivitātes Mērsragā

Mērsraga ostas ziņasBiedrības un NVOSludinājumiRakstu arhīvse-pastsFotogalerijas

 

 

 

 

    LV   RU   EN

Mērsrags tiešraidē

 

Aktualitātes

Ezeri nākotnei

   

AICINĀM KURZEMNIEKUS ARĪ TURPMĀK AKTĪVI IESAISTĪTIES EZERU IZPĒTĒ UN APSAIMNIEKOŠANĀ

  

Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir skaidrs, ka ezers tā ir vērtība un bagātība – tas ir gan zivju resurss, gan dažādu ūdensaugu, dzīvnieku un putnu mājvieta, gan ūdens ieguves vieta, gan arī atpūtas vieta apkārtējiem iedzīvotājiem, bet vai mēs tā īsti zinām, kas ietekmē ezerus un ko tieši varam darīt, lai uzlabotu tā kvalitāti un saglabātu šo resursu arī nākamajām paaudzēm?

 Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Mērsraga novada pašvaldību Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros pasūtījis un biedrība „Ūdensaina” izstrādājusi Sabiedrisko ezeru izpētes programmu (SEIP).

 

Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedrisko ezeru izpētes programmu veido

4 apakšprogrammas:

 

· Ezera un tā apkārtnes ainava.

· Ezera krastu aizaugums.

· Ezeru bioloģiskās daudzveidības izpēte – Ūdensaugi un aizaugums ar tiem.

· Ezeru bioloģiskās daudzveidības izpēte – Ūdensdzīvnieki.

 

Katrai apakšprogrammai izstrādāta metodika ar detalizētu aprakstu par veicamajām darbībām, izpētot konkrētos ezeru rādītājus, kā arī darba lapas, lai ikvienam interesentam būtu iespējams to izdrukāt un strādāt pie ezera uz vietas. Pirmās un otrās apakš-programmas realizācijas gaitā tiek savākta informācija par ezeru aizaugumu ar ūdensaugiem un tā krastu stāvokli šobrīd. Ezera pašreizējo stāvokli raksturojošā informācija tiek salīdzināta ar vēsturisko informāciju. Lai to izdarītu muzejos un ģimenes albumos tiek meklētas senas fotogrāfijas, kurās redzams kāds ezers un tā apkārtne ir izskatījusies agrāk, no tā paša skatu punkta ezers tiek fotografēts un iegūtie attēli salīdzināti ar vēsturiskajiem. Liels palīgs šajā darbā ir interneta portālā „Zudusī Latvija” atrodamā informācija. Izvēlētā ezera apsekojuma laikā iegūto informāciju Sabiedriskās ezeru izpētes programmas dalībnieki var ievadīt interneta vietnē, saņemot par tiem ekspertu slēdzienus, lai būtu iespējams saprast, par kādām tendencēm ezerā liecina tieši konkrētie novērojumi un iegūtie dati. Tādā veidā par atradumiem ir iespējams arī pastāstīt citiem vai arī iepazīties ar citu Programmas dalībnieku veikumu. Savukārt konkrētās pašvaldības darbinieki un teritorijas attīstītāji šo informāciju var izmantot izstrādājot dažāda līmeņa plānošanas dokumentus.

 Sabiedrības iesaistīšanās šajā programmāir brīvprātīga, balstīta uz rūpēm par savu apkārtējo vidi un vēlmi to saglabāt un aizsargāt. Kurzemes plānošanas reģions kopā ar tā pieaicinātajiem ekspertiem nodrošinājis metodisko materiālu izstrādi, dalībnieku praktisko apmācību četros semināros, mājas lapas izstrādi un ar to saistīto datu bāzu uzturēšanu.

 Jau iepriekš sniegta informācija, ka projekta galvenais mērķis ir veicināt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobežu teritorijā. Ieviešot šo projektu tiek attīstīta infrastruktūra dabas resursu aizsardzībai ezeru teritorijās, lai novērstu draudus dabas vērtībām un nodrošinātu pieejamību apsaimniekošanas nolūkos, nodrošināta pieredzes apmaiņa starp dažādām eseru apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm, nodrošinot lēmumu pieņēmējus ar informāciju par vides stāvokli ezeros un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī veicināta sabiedrības iesaistīšanās nodrošinot tās informēšanu par ezeru ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

 

Sabiedriskās Ezeru izpētes programma *pdf

 

12.12.2014.

Ezeri nākotnei

   

Projekts „Lakes for Future” („Ezeri nākotnei”), nr. LLIV-326, īsteno Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 2007. – 2013.gadam. Projekta ietvaros 19. –20. septembrī notika projekta partneru mācību vizīte Papē, Durbē un Liepājā. Galvenais mācību vizītes mērķis bija partneru starpā apmainīties ar ezeru apsaimniekošanas pieredzi un informāciju par pielietotajiem apsaimniekošanas modeļiem projektā iekļautajiem ezeriem. Vizītes laikā tika apmeklēts Papes, Durbes un Liepājas ezers, lai varētu iepazīties ar šo ezeru apsaimniekošanas metodēm un līdz šim paveikto. Kā viens no aktuālākajiem ezeru apsaimniekošanas veidiem tika minēta niedru biomasas izmantošanas koncepcija, kas ļauj ne tikai rūpēties par pašiem ezeriem, bet sniedz arī plašas izmantošanas iespējas.

Tāpat vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar sabiedriskā ezeru monitoringa rezultātiem. Kurzemes plānošanas reģions, uzsākot realizēt projektu  „Ezeri nākotnei”, kā vienu no projekta aktivitātēm izveidojis ezeru sabiedriskā monitoringa programmu. Tās mērķis ir iesaistīt sabiedrību pašvaldībai nepieciešamās vides informācijas vākšanā un apmācīt ieinteresētos iedzīvotājus praktisku ezeru apsaimniekošanas pasākumu veikšanai.

Projekta kopējās aktivitātes aptver teritoriju Kurzemes reģionā Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu un Panavežys apgabalus Lietuvā. Projekts ir vērsts uz ezeru, kā iekšējo ūdeņu resursu, kas ir svarīgi ilgtspējīgai attīstībai. Projekta vispārējais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu apsaimniekošanu un dabas resursu saglabāšanu ezeros un to baseinu apvidos Kurzemē un Lietuvas pārrobežu teritorijā un uzlabot vides pārvaldību un dabas aizsardzību ezeru teritorijās. Mērsraga novada pašvaldībā, projekta ietvaros, izstrādāts tehniskais projekts „Tehniskais projekts Engures ezera hidroloģiskā režīma uzlabošanai projekta „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros, „Putnu salas” Engures ezerā, natura 2000 teritorijā.”

 

17.10.2013.

Ezeri nākotnei

   

14.martā Mērsraga novada pašvaldība noslēdza līguma ar SIA „ArhCom” par „Tehniskā projekta izstrāde Engures ezera hidroloģiskā režīma uzlabošanai” projekta „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros izstrādi.

Kā arī Mērsraga Tautas namā līdz marta beigām vēl var pagūt apskatīt ceļojošo fotoizstādi „Ezeri nākotnei”. Izstādē ir aplūkojami visu projekta partneru no Latvijas un Lietuvas projektā iesaistīto ezeru fotoattēli – arī mūsu pašu Engures ezers.

 

20.03.2013.

 

Liek pamatus nākotnes projektu investīcijām Mērsraga novadā

 

   Projekts „Lakes for Future” („Ezeri nākotnei”) ir projekts, kā īstenošana notiek Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa 2007. – 2013.gadam ietvaros. Šī gada 7. un 8. novembrī Mērsraga novada domes priekšsēdētājs kā uzraudzības komitejas pārstāvis piedalījās Latvijas Lietuvas pārrobežu programmas LATLIT projektu atskaites konferencē, kas norisinājās Žemaitijas nacionālajā dabas parkā. Mērsraga novads un vēl 12 partneri no Latvijas un Lietuvas kopā realizē projektu „Lakes for future”. Projekta kopējā summa ir 1162314.49 EUR. Mērsraga novads šī projekta ietvaros izstrādā tehnisko projektu Engures ezera sakārtošanai, tajā skaitā arī ezera gultnes attīrīšanai un padziļināšanai. Šajā konferencē piedalījās dažādi augsta līmeņa speciālisti no abām valstīm. Pēc L. Karlsona iniciatīvas nākošajam plānošanas periodam tika iestrādāts priekšlikums finansēt šo darbu veikšanu ezeros. Par to galējā vienošanās vēl būs jāpanāk starpvaldību līmenī, ko arī tuvākajā laikā centīsimies paveikt. Kā sacīja  L. Karlsons: „ Būsim kopīgi „saražojuši” dokumentu bāzi un ir īstais laiks veikt tiešās projektu investīcijas ezera atjaunošanā!”

 

20.11.2012.

 

 

 

Paziņojums par iepirkumu

 

 

„Tehniskā projekta izstrāde Engures ezera hidroloģiskā režīma uzlabošanai projekta

"Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā" ietvaros”

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: MNP 2012/8

Pasūtītājs: Mērsraga novada pašvaldība

 

 

 

Atklāta konkursa nolikums *doc

Projektēšanas uzdevums *doc

Plānošanas un arhitektūras uzdevums *pdf

 

 

 

 

14.11.2012.

 

Mērsraga novads realizē Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektu

 

Mērsraga novada pašvaldība realizē Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektu "Cross Border Cooperation for Sustainable Management of Lake Areas in Kurzeme and Lithuania" (pārrobežu sadarbība Kurzemes un Lietuvas ezeru ilgtspējīgai pārvaldīšanai). Šajā projektā kopā startē 12 parteri, 8 no Latvijas un 4 no Lietuvas. Projekta beigu termiņš 2014.gada februāris.

Mērsraga pašvaldība šī pārrobežu projekta ietvaros realizē projektu ar nosaukums "Engures ezera hidroloģiskā režīma uzlabošana Mērsraga novada teritorijā".

Šī projekta ietvaros tiks izstrādāts tehniskais projekts, kurā tiks paredzēts labiekārtot Engures ezera ziemeļu daļu (mazezeru). Šo tehnisko projektu varēs izmantot startējot nākamajos projektos, kuru gaitā tiks izveidotas vairākas salas - putnu salas. Projektā paredzētā ezera daļa tiks attīrīta no niedrēm, izveidoti skatu torņi, informācijas centrs un veikti labiekārtošanas darbi.

 

         Projekta prezentācija angliski (*ppt)

Izpilddirektors V.Veržbilovskis

02.08.2012.

 

 

(C) MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA, 2014